ميهن دوست

      صفحه اصلي         آرشيو


Tuesday, July 13, 2004

I am the new Robinson

Wednesday, November 05, 2003

خورشيد مهربون به ابر آسمون بگو به حال من سه نقطه

Monday, June 23, 2003


غرقه در باران سيل آسای اشک

Thursday, June 12, 2003


پدر در جنگ جان داده بود
پسر را در بند کردند
-به اسم خدا -
آزادی مردم را می خواست
خدا گريست
مادرش را گرياندند
-به اسم خدا -
آزادی فرزندش را می خواست
خدا گريست
خواهرش را کتک زدند
-به اسم خدا -
گيسوانش را آزاد کرده بود
خدا گريست
مردم به پا خواستند
پسر آزاد شد
مادر لبخند زد
گيسوان دختر با نغمه باد رقصيدند
و خدا ...
خدا خنديد


Saturday, June 07, 2003


از اين راه دور هم ناراحتی و غمتو احساس ميکنم . خوبم احساس ميکنم عشق مهربون من
دوستت دارم


فهميدم . اين بغضه که ميزنه به سر و تبديل به سردرد وحشتناک ميشه.الان بهترم چون چند قطره اشک ريختم با ديدن چندباره عکسهای زيباش . وای که من چقدر بد عکسم (زشتم يعنی )!!!

Friday, June 06, 2003


...Verfluchte Schei


هميشه خودم نا خواسته يه تصوير از خودم تو ذهن بقيه ايجاد کردم که بعدش بايد جون بکنم تا اونو از بين ببرم و خود واقعيمو بهشون بشناسونم . اين خيلی چيزارو تباه کرده .


بدتر از اين هم بوده حالم

Sunday, June 01, 2003


بدی سردرد اينه که احتمالا خيلی بدبو يا بدمزه است چون حالت تهوع هم مياره

[Powered by Blogger]